PRIVACY BELEID


1. Contactgegevens

 • Marvalous BV – Marvalous Health

 • Saffierborch 4

 • 5241 LN Rosmalen

 • info@marvaloushealth.com

 • 06 5150 2726


2. Omgang met persoonsgegevens

Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. Marvalous Health acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle gegevens die u invoert worden beveiligd opgeslagen. Onze website en betaalsystemen zijn beveiligd met HTTPS (SSL) verbindingen. Deze beveiligde verbinding herkent u aan het slotje in uw browser.

Met enkele externe partijen wisselen we beveiligd informatie uit om bijv. uw betaling veilig te kunnen ontvangen en verwerken. Zie hiervoor het onderdeel: 9. samenwerkingen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Marvalous Health verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naw-gegevens

 • Telefoonnummer (optioneel)

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • IP-adres

Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 5.


4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marvaloushealth.com, dan verwijderen wij deze informatie.


5. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Marvalous Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mits u daar toestemming voor heeft gegeven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van klachten via onze website
 • Marvalous Health analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Marvalous Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Bij bepaalde onderdelen van onze website (zoals de webshop) moet u zich registreren voordat u afrekent. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen voor vragen, klachten of anderszins. Hierbij wordt u gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over e-commerce gerelateerde zaken, waaronder relevante wet- en regelgeving, marktontwikkelingen, marktonderzoeken, gerelateerde producten en/of diensten van Marvalous Health en van derden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het afrekenen via de website. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Ander contact

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via post, e-mail, social media, telefoon.


6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Marvalous Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).


7. Delen van persoonsgegevens met derden

Marvalous Health deelt uw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marvalous Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en crm, incassobureaus.

Daarnaast verstrekt Marvalous Health uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen. Dit doen wij alleen na u te hebben geïnformeerd en met uw nadrukkelijke toestemming.


8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Marvalous Health gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Marvalous Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

We delen onze cookies niet met derden. Wel gebruiken we ze voor marketing; we bewaren welk product(en) in het mandje aanwezig was/waren en we gebruiken Google Analytics om te zien welke pagina's op onze website aan verbetering toe zijn. Zie ook het onderdeel 9. samenwerkingen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


9. Samenwerkingen

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Mollie

We hebben deze partij nodig om uw betaling veilig en vertrouwd te verwerken.

MailChimp

Zij helpen ons om aanbiedingen te doen en nieuwsbrieven te verzenden aan klanten die zich daarvoor hebben aangemeld. Bij elk bericht verzonden via deze partner is een link opgenomen waarmee u zich af kunt melden voor deze dienst.


10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij Marvalous Health in te trekken. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marvaloushealth.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zichzelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op uw verzoek.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


11. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Marvalous Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@marvaloushealth.com


12. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.